lnwshop logo

บทความ

ค่าธรรมเนียมและภาษี ซื้อขายอสังหาฯ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะไปถึงค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ อยากให้เข้าใจคำว่าราคาประเมินกับราคาตลาดก่อน เนื่องจากราคาทั้งสองอย่างนี้จะนำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ราคาประเมิน คือราคาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคากลางของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมและภาษีจาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โ…
รู้จักที่ดิน ภ.บ.ท.5
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
ภ.บ.ท. 5 คืออะไร ภ.บ.ท. 5 นั้นย่อมาจากชื่อเต็มคือ ภาษีบำรุงท้องที่ หรือที่เรียกกันว่า ภาษีดอกหญ้า ดังนั้น ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นเพียงเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้คือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีหน้าที่รับจ่ายเงินภาษีและลงบันทึกไว้ และออกเอกสารที่เรียกว่า ภ.บ.ท. 5 ให้…
ติดต่อเรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
ติดต่อเรา สิ่งที่ควรให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา 1. สำเนาเอกสาร ใบประเมินราคาที่ดิน จากกรมที่ดิน , ราคาประเมินบริษัทเอกชน (ถ้ามี) 2. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง ใบระวางที่ดิน (ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการจำนอง-ขายฝาก) 3.ใบยืนยันการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าต้องการนำทรัพย์มาจำนอ…
ประเภทของเอกสารสิทธิ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้…
การครอบครองปรปักษ์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
การครอบครองปรปักษ์ การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง การเสียสิทธิในทรัพย์สินของตนโดยการถูกผู้อื่นแย่งการครอบครอง หรือในทางกฏหมายเรียกว่า อายุความได้สิทธิ เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิ์ หรือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครอง ทั้งนี้ตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุไว้ว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเ…
ภาษี-ค่าธรรมเนียม
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ( ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ) -> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร -> ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) 2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง ค่าอากรแสตมป์ (…
กลโกงเกี่ยวกับที่ดิน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
กลโกงเกี่ยวกับที่ดิน สำหรับกลโกงที่ดินที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เป็นประจำถ้าสรุปกันออกมา คงหนีไม่พ้นกลโกงยอดนิยม 12 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนำโฉนดของตนไปประกันเงินกู้กับผู้อื่นโดยไม่ได้จดทะเบียน แล้วแอบมาขอรับใบโฉนดที่ดินสูญหายไป เมื่อได้รับใบแทนใบแทนโฉนดแล้วก็นำไปจดทะเบียนขาย ขายฝาก หรือจำนองผู้อื่นต่อไป ท…
วิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
วิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน สำหรับแนวทางและวิธีการป้องกันทุจริตหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเก็บรักษาโฉนดไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย ทั้งนี้โฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 เกิดสูญหายขึ้นมาต้องรีบแจ้งความโดยด่วน และไปขอให้เจ้าพนักงานที่…
เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก บุคคลธรรมดา โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา) ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา) บัตรประชาชน พร้อมสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา) ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส มรณะบัตรคู่สมรส ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลู…
ขายฝาก คือ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 ปีที่ผ่านมา
ขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ แบบของสัญญาขายฝาก 1. ถ้าเป็นการขายฝา…
1
2
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 13 บทความ

 

 

 

*หลักการทั่วไป ที่ควรทราบ*


 

รับปรึกษาเรื่องสินเชื่อธนาคาร รับดำเนินการยื่นขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ ทุกสถาบัน

 

หลักการรับจำนอง - ขายฝาก

จำนอง   วงเงินไม่เกิน 30-40%

ขายฝาก วงเงินไม่เกิน 40-60% 

**แบบนี้ทุกที่ ทุกนายทุน ทั่วประเทศ **

 

 

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยดูจากวงเงินที่ทำ

ดอกเบี้ยแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากัน

ต่างจังหวัด ดอกเบี้ยแพงกว่า

**โฆษณาดอกถูก ไม่มีจริง** 

 

เราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

ต้องการดอกเบี้ยอย่างเดียว

 เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม112,401 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด89,167 ครั้ง
เปิดร้าน1 พ.ย. 2555
ร้านค้าอัพเดท8 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก